Privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op Sendt Online Marketing B.V., hierna te noemen: “Sendt” of “wij”. Uw privacy is belangrijk; uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang. In deze verklaring leggen wij uit welk informatiebeleid we hanteren voor deze website en/of campagne.

De persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt en ons daar met verzending van het formulier toestemming voor geeft. Wij verwerken de persoonsgegevens die u zelf invult. Daarnaast registreren wij bij het verzenden van het formulier de volgende gegevens:

  • Datum en tijd aanmelding/registratie
  • IP adres
  • User agent

Bijzondere persoonsgegevens

Wij willen geen gegevens verzamelen van bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij deze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen dit echter niet controleren. Heeft u aanleiding te veronderstellen dat wij gegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 18 jaar? Neemt u dan contact met ons op voor het verwijderen van die gegevens.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan de opdrachtgever met de volgende doelen:

  • Om u te kunnen bellen of te benaderen per e-mail, post of in persoon voor het doen van een aanbod om gebruik te maken van de producten of diensten van opdrachtgever;
  • En/of om prijswinnaars te trekken en in te lichten bij het uitkeren van de prijzen;

Bewaartermijnen

Sendt bewaart uw gegevens standaard tot 3 maanden nadat u deze verstrekt heeft, daarna worden uw gegevens vernietigd, behalve indien het bedrijfsmatig nodig is om de gegevens langer te bewaren. Sendt bewaart na die termijn indien door haar gewenst slechts nog een geanonimiseerde versie van uw gegevens; IP adres, signup ID, campagne ID en timestamp.
Opdrachtgever bewaart uw gegevens voor het hiervoor omschreven doel of de hiervoor omschreven doelen, conform het privacybeleid van de opdrachtgever.

Toegang en delen persoonsgegevens

Sendt verstrekt de verzamelde persoonsgegevens aan Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan desgewenst een derde partij inschakelen om in overeenstemming met het hiervoor genoemde doel uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld aan een callcenter of marketingbureau zodat zij contact met u kunnen opnemen. Met partijen die uw gegevens verwerken sluit Opdrachtgever een Verwerkersovereenkomst waarin de wordt afgesproken hoe deze partijen omgaan met de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd. Bescherming van uw privacy is belangrijk. Voor u én voor ons. Sendt gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Verder hebben wij maatregelen genomen waarmee u onze websites veilig kunt bezoeken en gebruiken. Met die maatregelen voorkomen we misbruik van gegevens. Wij hebben onder meer de volgende maatregelen genomen:

  • Deze website is beveiligd met een SSL certificaat. Daardoor wordt deze website opgeroepen onder HTTPS. HTTPS staat voor ‘HyperText Transfer Protocol Secure’. Dit is een uitbreiding op het HTTP protocol. Het HTTP protocol wordt gebruikt om een webbrowser (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) te laten communiceren met een webserver waarop een website gehost wordt. De uitbreiding van het HTTPS protocol zorgt ervoor dat deze communicatie versleuteld wordt.
  • Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database met authenticatie.
  • Deze database is alleen toegankelijk voor bevoegde personen doormiddel van wachtwoorden welke zijn gehashed middels bcrypt encryptie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Opdrachtgever. Tenslotte heeft u het recht om een afschrift van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u te laten sturen. U kunt een dergelijk verzoek schriftelijk (ook per e-mail) indienen bij Opdrachtgever.
Tenslotte wijzen wij u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Externe links

Deze website(s) kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacy verklaringen op deze websites.

Vragen?

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord of wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, dan kunt u terecht op deze pagina.

Sendt behoudt zich te allen tijde en met en zonder kennisgeving het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, bedrijfsactiviteiten, online diensten of als er iets verandert in de wet of rechtspraak. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw deze privacyverklaring te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring.